Japan mudpond Koi (44 koi)

SA-V18-1194
yondan sanke
24 cm
€ 4.500,00
4 maanden
[ 235 - ♀♂ ]
1811045
showa
72 cm
€ 7.500,00
29 maanden
[ 123 - ♀ ]
1811044
showa
70 cm
€ 7.500,00
29 maanden
[ 253 - ♀ ]
1811042
Kindai showa
75 cm
Op aanvraag
29 maanden
[ 156 - ♀ ]
1811093
showa
49 cm
€ 3.495,00
17 maanden
[ 253 - ♀ ]
SH-NA18-45
showa
48 cm
€ 3.495,00
18 maanden
[ 334 - ♀ ]
SH-NA18-46
sandan showa
48 cm
€ 3.495,00
18 maanden
[ 358 - ♀ ]
SH-NA18-47
showa
48 cm
€ 3.495,00
18 maanden
[ 339 - ♀ ]
1811031
ginrin showa
16-20 cm
€ 895,00
5 maanden
[ 98 - ♀♂ ]
1811032
ginrin showa
16-20 cm
€ 895,00
5 maanden
[ 83 - ♀♂ ]
1811033
ginrin showa
16-20 cm
€ 495,00
5 maanden
[ 80 - ♀♂ ]
1811034
ginrin showa
16-20 cm
€ 495,00
5 maanden
[ 85 - ♀♂ ]