Japan mudpond Koi (41 koi)

SH-NA18-45
showa
48 cm
Op aanvraag
20 maanden
[ 454 - ♀ ]
SH-NA18-46
sandan showa
48 cm
Op aanvraag
20 maanden
[ 470 - ♀ ]
SH-NA18-47
showa
48 cm
Op aanvraag
20 maanden
[ 419 - ♀ ]
1811031
ginrin showa
16-20 cm
Op aanvraag
7 maanden
[ 168 - ♀♂ ]
1811032
ginrin showa
16-20 cm
Op aanvraag
7 maanden
[ 150 - ♀♂ ]
1811033
ginrin showa
16-20 cm
Op aanvraag
7 maanden
[ 143 - ♀♂ ]
1811034
ginrin showa
16-20 cm
Op aanvraag
7 maanden
[ 150 - ♀♂ ]
1811035
ginrin showa
16-20 cm
Op aanvraag
7 maanden
[ 117 - ♀♂ ]
1811036
ginrin showa
16-20 cm
Op aanvraag
7 maanden
[ 106 - ♀♂ ]
KO-V18-10210
Fluwelen Kohaku
52 cm
Op aanvraag
20 maanden
[ 596 - ♀ ]
KO-V18-1045
kohaku
56 cm
Op aanvraag
20 maanden
[ 597 - ♀ ]
KO-V17-1077
kohaku
70 cm
Op aanvraag
31 maanden
[ 1121 - ♀ ]