Japan mudpond Koi (41 koi)

KO-V18-1081
kohaku
54 cm
Op aanvraag
17 maanden
[ 641 - ♀ ]
1711018
Tategoi Kohaku
67 cm
Op aanvraag
31 maanden
[ 1053 - ♀ ]
KO-NA18-4110
kohaku
57 cm
Op aanvraag
20 maanden
[ 669 - ♀ ]
KO-NA18-416
meerstaps kohaku
57 cm
Op aanvraag
19 maanden
[ 336 - ♀ ]
KO-NA18-412
meerstaps kohaku
58 cm
Op aanvraag
19 maanden
[ 586 - ♀ ]