Algemene voorwaarden

Al onze prijzen zijn duidelijk omschreven in onze prijsopbouw via de berekeningsmodule, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Onze verkopen worden exclusief geregeld door onderhavige algemene voorwaarden, die de kopers uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden enkel en alleen door bij ons een bestelling te plaatsen. Er kan van onderhavige algemene voorwaarden enkel afgeweken worden door middel van nadrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen. De verkoopsvoorwaarden van onze klanten zullen in geen geval toepasselijk zijn.

Artikel 1: Prijzen

Onze prijsaanbiedingen, die vermeld worden in onze catalogi, prijslijsten en op onze website, alsook de prijzen en aanbiedingen meegedeeld door onze agenten verbinden ons niet tenzij ze nadrukkelijk en schriftelijk bevestigd werden door ons.

Artikel 1: Betalingsvoorwaarden

Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden. Wij leveren enkel tegen contante betaling, of overschrijving.

  • Alle bestellingen dienen binnen te zijn ten laatste 14 dagen voor transport.
  • Bij bestelling ontvangt u automatisch een ordernummer en ontvangt u de nodige richtlijnen met informatie. Bewaar deze ordernummer goed.
  • Alle betalingen dienen te gebeuren, ten laatste 10 dagen voor het transport, op de rekening van uw keuze. Dit kan een Nederlandse of Belgische rekening zijn, die u vindt onder de contactgegevens. Indien de betaling niet tijdig binnen is, zullen er geen koi gereserveerd worden voor transport.
  • Hou uiteraard de shipping datum goed in de gaten.
  • De koi worden in Schiphol ingeklaard, waarna ze onmiddelijk naar hun bestemming gebracht worden.
  • De normale tijd waarop de koi ingeklaard zijn en klaar voor transport is ± 11.00 uur.
  • De koi moeten opgehaald worden op de plaats van bestemming tussen 12.30 en 14.00 uur, op de dag van aankomst.
  • Iedereen die koi besteld zal vooraf een informatiesheet ontvangen met de benodigde telefoonnummers, zodat koibemiddeling altijd te bereiken is tijdens het transport.
  • Het is mogelijk om een afspraak te maken op een parkeerterrein of andere locatie die gelegen is op het traject Schiphol - Utrecht - s'Hertogenbosch - Eindhoven - België. Afspraken daaromtrent dienen vooraf bevestigd te worden.
  • Het is mogelijk om de koi na aankomst, tijdelijk in bewaring /quaraintaine te plaatsen.

Artikel 3: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, technische gegevens, afmetingen, kleuren enz. opgenomen in onze website, catalogi en prijslijsten gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst door de koper.

Artikel 4: Leveringstermijnen

De leveringstermijnen die bepaald werden, zijn niet-bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat een eventuele vertraging aan de koper in geen geval recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de koop. Indien de koper de goederen niet afhaalt op het voorziene tijdstip, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijn beroepen. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop als ontbonden te beschouwen, indien de koper meer dan 15 dagen na het voorziene afhaaltijdstip de goederen nog niet heeft afgehaald, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige afbreuk aan ons recht om een vergoeding te eisen voor de schade die wordt geleden ingevolge de niet- of laattijdige afhaling. In geval van gelijk welke overmacht, die de uitvoering van de bestelling vertraagt of onmogelijk maakt, is het ons van rechtswege, doch na verwittiging van de klant, toegelaten onze verbintenis op te schorten of te annuleren en dit zonder de klant enige schadevergoeding van ons kan eisen.

Artikel 5: Leveringsplaats – Risico

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen op geldige wijze overhandigd door de terbeschikkingstelling van het verkochte materiaal aan de koper in onze lokalen zodra de goederen geïndividualiseerd zijn. De koper draagt in ieder geval het risico van de goederen vanaf deze terbeschikkingstelling, zelfs ingeval van franco verkoop of van vervoer door de verkoper. In het geval de goederen worden opgestuurd naar een door de klant opgegeven adres en de goederen niet in ontvangst worden genomen, worden de goederen in de magazijnen van de vervoerder opgeslagen. De verkoper neemt hierna contact op met de klant om de afwikkeling van de overeenkomst te bespreken. Bij een tweede aanbieding op hetzelfde adres of een nieuwe aanbieding op een ander adres, opgegeven door de klant, zijn de extra aanbiedingskosten ten laste van de koper. In geval de koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, worden de goederen terug naar onze magazijnen verstuurd. In geval de koper de goederen binnen 2 weken na de laatste aanbieding door de vervoerder niet heeft afgehaald of aanvaard, hebben wij het recht alle gemaakte kosten (transportkosten, administratiekosten, eventuele verliezen bij wederverkoop,…) ten laste van de koper te leggen. Alle voorschotten en betalingen overgemaakt door de koper in het kader van deze overeenkomst blijven eigendom van de verkoper ten titel van schadevergoeding.

Artikel 6: Klachten

Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid, aard, hoedanigheid van de goederen en conformiteit met de bestelling of factuur dienen, op straffe van verval, op het ogenblik van de aanvaarding te geschieden en alleszins uiterlijk 5 dagen na ontvangst per fax en vervolgens binnen 15 dagen per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd vòòr de goederen doorverkocht worden aan derden. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, uiterlijk 8 dagen na de ontdekking en ten laatste 1 maand na de levering per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. In geen geval kan een klacht ertoe leiden dat de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort.

Artikel 7: Betaling

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen vooruitbetaalbaar of na onze uitdrukkelijke toestemming na levering contant betaalbaar op onze exploitatiezetel te Arendonk. Eventuele wisselrisico’s zijn uitsluitend ten laste van de koper die ons hiervoor zal dienen te vergoeden en te vrijwaren. De BTW, evenals elke andere opgelegde of op te leggen heffing of taks, is altijd ten laste van de koper. De voorbehoudloze betaling, zelfs van een deel van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Betalingen worden aanvaard in contanten, of via overschrijving.

Artikel 8: Wanbetaling

Voor bedragen die door de koper op de vervaldag niet zijn betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is de koper bij laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 35,00, onder voorbehoud van alle andere invorderingskosten. Wij behouden ons tevens het recht voor om de werkelijk geleden schade te bewijzen. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, mogen wij alle latere bestellingen opschorten of definitief stopzetten. Bovendien behouden wij ons het recht voor bij gebrek aan betaling, binnen de vijftien dagen na het versturen van een ingebrekestelling per aangetekende brief, om ofwel de onvoorwaardelijke uitvoering van de overeenkomst te eisen, ofwel om in geval van verspreide leveringen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte en een vergoeding te eisen gelijk aan 30% van het nog te betalen bedrag krachtens de overeenkomst, dit als vergoeding voor de geleden schade en de winstderving, onder voorbehoud van het bewijs van een grotere schade. Wij behouden ons tevens het recht bij het uitblijven van betaling de zaak op elk ogenblik ter incasso uit handen te geven.

Artikel 9: Verbintenissen

Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het kader van deze voorwaarden binden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door onze directie.

Artikel 10: Wanprestatie

Indien de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de koop lastens de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden/verbroken zijn. De schadevergoeding wegens wanprestatie van de koper wordt forfaitair vastgesteld op 30% van de koopprijs met een minimum van € 500,00. Wij behouden ons tevens het recht voor om de uitvoering in natura te vervolgen en/of de werkelijke schade te bewijzen.

Artikel 11: Kredietwaardigheid

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt, ondermeer door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper of andere aanwijsbare redenen, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten totdat de koper is overgegaan tot het stellen van de nodige waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen. Indien de koper weigert om hierop in te gaan, zal dit een wanprestatie zijn in zijnen hoofde in de zin van artikel 13 en zal dit artikel integraal van toepassing zijn.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd de overgang van het risico van de verkochte goederen op de koper vanaf het vertrek uit onze magazijnen, blijven de goederen onze eigendom tot volledige betaling van zowel de hoofdsom, het schadebeding, de intresten en de kosten. Tot volledige betaling kunnen wij vrij beschikken over deze goederen. Zolang alle overeenkomstige facturen niet volledig betaald werden, is de koper niet gerechtigd de goederen in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven als schadevergoeding onder meer voor de eventuele verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de ons toebehorende goederen verkoopt, zelfs verwerkt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze verkoop aan ons over. Hij verbindt er zich toe zijn wederpartij hiervan in te lichten.

Artikel 13: Bevoegdheid – Toepasselijk recht

In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, deze van onze exploitatiezetel of deze van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de koper, naar onze keuze, bevoegd. Alleszins zijn de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14: Verzaking - Nietigheid – Voorrang

Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van onderhavige voorwaarden kan door de koper nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien. De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel tast de geldigheid van deze voorwaarden niet aan. Onze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de koper die, door het plaatsen van de bestelling, afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen aanspraak meer zal maken.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 oktober 2007 en annuleren alle vorige.
Openingsuren

Zaterdag: Van 11.00 tot 14.00 uur.
Wil je later op zaterdag komen, maak dan even een afspraak
Zondag: Van 10.00 tot 12.00 uur, of nadien op afspraak.

Overige dagen: op afspraak.
GSM: +32 (0)478 36 74 74

inlove funny surprised sad angry thumbsup yesimage/svg+xml noimage/svg+xml